BASISBOEK WISKUNDE JAN VAN DE CRAATS EN ROB BOSCH PDF

Bosch is universitair hoofddocent wiskunde aan de Nederlandse Defensie Academie. Hierdoor is de productie van dit boek minder belastend voor het milieu. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission of the publisher. Alle rechten voorbehouden. Voor het overnemen van gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken artikel 6 Auteurswet 9 , in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.

Author:Gogor Miktilar
Country:Libya
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):2 February 2011
Pages:222
PDF File Size:2.78 Mb
ePub File Size:7.52 Mb
ISBN:938-6-81550-827-6
Downloads:30120
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DisidaDankbetuiging Veel lezers en gebruikers hebben commentaar gegeven op voorlopige versies van dit boek of onduidelijkheden en fouten gesignaleerd. Met nadruk willen we in dit verband Frank Heierman bedanken, die de gehele tekst nauwkeurig heeft doorgelezen en tal van nuttige suggesties voor verbeteringen heeft gedaan.

Chris Zaal en Andre Heck hebben ons met raad en daad bijgestaan. In het gastenboek van onze website zijn lovende en bemoedigende reacties verschenen; we hebben ze met genoegen gelezen. Maar ongetwijfeld zijn er nog steeds allerlei verbeteringen mogelijk. Commentaar van lezers en gebruikers blijft dan ook altijd welkom.

Met basiswiskunde bedoelen we algebra, getallenrijen, vergelijkingen, meetkunde, functies en calculus dat wil zeggen differentiaal- en integraalrekening. Kansrekening en statistiek aparte wiskundevakken met een eigen invalshoek behandelen we niet. In de hier gekozen didactische opzet staat oefenen centraal. Net als bij iedere vaardigheid, of het nu om voetballen, pianospelen of het leren van een vreemde taal gaat, is er ook maar e e n manier om wiskunde onder de knie te krijgen: veel oefenen.

Bij voetballen moet je trainen, bij pianospelen studeren en bij het leren van een vreemde taal woordjes leren. Zonder basistechniek kom je nergens; bij wiskunde is het niet anders.

Waarom wiskunde leren? Natuurlijk gaat het de meeste gebruikers uiteindelijk om toepassingen in hun vak. Maar daarbij kun je wiskunde als taal en als instrument niet missen. Wie bijvoorbeeld een studieboek op het gebied van de exacte vakken openslaat, ziet vaak een stortvloed aan formules. Formules die wetmatigheden in het vak uitdrukken die met behulp van wiskundige technieken afgeleid zijn. Via wiskundige bewerkingen worden ze met andere formules gecombineerd om weer nieuwe wetmatigheden op het spoor te komen.

Die manipulaties omvatten gewone algebrasche omvormingen, maar ook het toepassen van logaritmen, exponentiele functies, goniometrie, differentieren, integreren en nog veel meer.

Dat zijn wiskundige technieken die de gebruiker moet leren hanteren. Het invullen van getalswaarden in formules om in een concreet geval een numeriek eindresultaat te verkrijgen, is daarbij slechts bijzaak; waar het om gaat, zijn de ideeen die erachter zitten, de wegen naar nieuwe formules en de nieuwe inzichten die je daardoor verwerft. Het hoofddoel van wiskundeonderwijs dat voorbereidt op HBO en universiteit moet dan ook het aanleren van die universele wiskundige vaardigheden zijn.

Universeel, omdat dezelfde wiskundige technieken in de meest uiteenlopende vakgebieden toegepast worden. En vaardigheid in het omgaan met functies en hun grafieken. Gecijferdheid, het handig kunnen rekenen en het vlot kunnen werken met getallen, is bij dit alles slechts een klein onderdeel.

De rol van een rekenmachine al dan niet grafisch is in dit boek dan ook uitermate bescheiden; we zullen er nauwelijks gebruik van maken. Waar zon apparaat bij het maken van de opgaven noodzakelijk is, hebben we dat expliciet aangegeven. Voor wie is dit boek bedoeld? Om te beginnen voor alle scholieren en studenten die zich bij wiskunde onzeker voelen omdat er gaten in hun basiskennis zitten.

Zij kunnen hun wiskundige vaardigheden hiermee bijspijkeren. Maar het kan ook gebruikt worden als leerboek of als cursusboek. Door de doordachte, stapsgewijze opbouw van de stof met korte toelichtingen is het geschikt voor zelfstudie. Toch zal het altijd moeilijk blijven een vak als wiskunde helemaal door zelfstudie te leren: de waarde van een goede leraar als gids door de lastige materie kan moeilijk overschat worden.

Hoe zit dit boek in elkaar? Alle hoofdstukken op de laatste drie na zijn op dezelfde manier opgebouwd: op de linkerbladzijden opgaven, op de rechterbladzijden de bijbehorende uitleg. De gebruiker wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om eerst aan de opgaven links te beginnen. Wie vastloopt, onbekende begrippen of notaties tegenkomt of bepaalde details niet helemaal goed meer weet, raadpleegt de tekst rechts en indien nodig het trefwoordenregister.

De opgaven zijn zorgvuldig uitgekozen: eenvoudig beginnen met veel soortgelijke sommen om de vaardigheden goed te oefenen. Met heel kleine stapjes wordt de moeilijkheid geleidelijk opgevoerd.

Wie alle opgaven van een hoofdstuk gemaakt heeft, kan er zeker van zijn dat hij of zij de stof begrijpt en beheerst.

Bij onze uitleg gaan we niet op alle wiskundige finesses in. Wie meer over de wiskundige achtergronden wil weten, vindt achterin drie hoofdstukken zonder opgaven met verdere verklaringen. Ze staan niet voor niets achterin: alleen wie al behoorlijk wiskundig bedreven is, zal ze kunnen waarderen. En de lezer die er niet aan toe komt, heeft geen probleem: wat voor de toepassingen nodig is, staat in de eerdere hoofdstukken. Een formuleoverzicht, een trefwoordenregister en een volledige antwoordenlijst completeren het boek.

Wij hopen dat onze lezers dit boek met succes en plezier zullen gebruiken.

AS4671 PDF

Basisboek Wiskunde tweede editie - Jan craats en Rob Bosch.pdf

.

HITACHI CP-X1200 PDF

BASISBOEK WISKUNDE. Jan van de Craats en Rob Bosch. Tweede editie

.

CRIN ANTONESCU CV PDF

.

EL GORDO Y EL FLACO ANTON CHEJOV PDF

.

Related Articles